قوانین و مقررات

فایلهای ارسالی به شما دارای آخرین آپدیت بوده و خریدار با مشاهده پیش نمایش فایل آنها را خریداری کرده است و تمام فایلها از کیفیت یکسانی برخوردارند .

فایلها به مدت سه روز قابل دانلود می باشند و بعد از سه روز در صورت تمایل مجدد بایستی فایل مذکور مجددا خریداری گردد

شما با توافق با این قوانین و مقرارات متاهد می شوید که از کپی و انتشار کل ویا قسمتی از این فایلها به دیگران خودداری کنید و کپی کننده  و انتشار دهنده فایلهای خریداری شده مطابق قوانین کشور جمهوری اسلامی مجازات خواهد شد .