رفع مسئولیت

هرگونه خرید مجموعه های آموزشی پنج دقیقه تا موفقیت از دیگر سایتها شرعا گناه و حرام بوده و رضایت ما را ندارد